•  

  (021) 8794

 •  

  info@anp-co.com

 

Operation Support Systems

به مجموعه ای از نرم افزارها و ابزارها اطلاق می شود که به منظور پشتیبانی عملیات و نگهداری در شبکه های مخابراتی استفاده می‌شوند. این قسمت نقش مهمی در پیاده سازی بهینه، نگهداری و بهینه سازی شبکه بازی می کند. با فراهم سازی ابزارهای گوناگون و تحلیل داده های جمع آوری شده از سطح شبکه میتوان سرویس های زیر را در ارتباط با شبکه مخابراتی ارائه داد:

 • مانیتورینگ و مدیریت خطا
 • رفع مشکل
 • مدیریت عملکرد شبکه
 • تنظیم پارامترها
 • کنترل دسترسی
 • مانیتورینگ امنیت
 • اتوماسیون فرایندها

شرکت اندیشه نگار پارس راهکارهای Multi vendor به منظور پیاده سازی مکانیزم های فوق به

 اپراتورهای شبکه های مخابراتی ارائه می دهد

Image

شماره تماس

(021) 88552485-6