•  

    (021) 8794

  •  

    info@anp-co.com

 

5G Core

مهمترین المان در شبکه های نسل پنجم، قسمت Core می باشد که به نام 5G Core(5GC) شناخته می شود. این قسمت وظیفه فراهم سازی زیرساخت موردنیاز برای ارائه سرویس های متنوع شبکه های نسل پنجم را بر عهده دارد.

Image

شماره تماس

(021) 88552485-6