•  

    (021) 8794

  •  

    info@anp-co.com

 

شبکه های خصوصی مجازی VPN

در حوزه مخابرات، شبکه های خصوصی به شبکه های ارتباطی اطلاق می شود که تحت مالکیت آنها اداره می شود و توسط یک سازمان یا نهاد خاص استفاده می شود تا اینکه برای عموم مردم قابل دسترسی باشد. این شبکه ها برای تسهیل ارتباطات ایمن و کنترل شده بین دستگاه های داخل سازمان طراحی شده اند.

Image

شماره تماس

(021) 88552485-6